Monográfiák, tanulmány- és esszékötetek

 • Szász László: A bizarr valóság írója. Esszék Páskándi Gézáról. Kortárs Kiadó, Budapest, 2003.
 • Máramarosi Iza: Páskándi Géza: A történész széljegyzetei. Primor — Intermix Kiadó, Budapest —Ungvár, 1994. 167. l.

Tanulmányok, kritikák, recenziók

 • Csapody Miklós: A barátkozó rejtőzködő. In: Uő: A díszmagyar. Jegyzetek, esszék, tanulmányok. Korona Kiadó, Budapest, 2006. 259—304.
 • Bogdán László: Apokaliptikus Erdély-vízió. A sírrablók. Látó, 2003/10. 71—78.
 • Bogdán László: Apokaliptikus látomások, avagy a rend kényszere és következményei. A prózaíró Páskándi. Kortárs, 2001/2—3. 49—56.
 • Bognár Tas: Tréfás-pipás-kupakos. In: Uő: A magyar gyermekvers. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001. 239—245.
 • Máriás József: Apáczai Csere János — kettős megközelítésben. Azonosságok és különbözőségek Németh László és Páskándi Géza Apáczai-drámájában. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2001/3. 309—313.
 • Ágh István: A Nagy Dilettantissimo. In: Uő: Ahogy a vers mibennünk. Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2000, 214—216.
 • Bertha Zoltán: „Magyar három király”... Páskándi Géza dráma-tripticonja. Polisz, 2000/54. 14—17.
 • Bertha Zoltán: Nemzetsors, erkölcs, történelem. Páskándi Géza Árpád-házi királydrámáiról. Helikon, 2000/15. 14—15.
 • Cs. Nagy Ibolya: A forradalom színjátékai. Hitel, 2000/8. 89—95.
 • Márkus Béla: „A lét-stilisztika”. Páskándi Géza, a regényíró. Hitel, 2000/10. 95—100.
 • Szász László: Három írói attitűd. In: Uő: Egy szerencsés kelet-európai — Székely János. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2000. 31—54.
 • Szász László: Páskándi Géza, az elbeszélő. Bárka, 2000/3. 59—67.
 • Vári Attila: Páskándi Géza, a mentor. Kortárs, 2000/10—11. 139—140.
 • Beke Albert: A sírrablók. In: Uő: A kételkedés művészete. Irodalomtörténeti, irodalomelméleti tanulmányok és kritikák. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 1999. 326—336.
 • Dávid Gyula: Az író rabsága és szabadsága. Páskándi börtönévei. Kortárs, 1999/2. 2—6.
 • Kántor Lajos: A fent és a lent. Páskándi-közelítés, drámák ürügyén. Hitel, 1999/2. 91—94.
 • Márkus Béla: Abszurd és abszurdoid. Magyar Napló, 1999/5. 49—51.
 • Márkus Béla: Maniretti, a mucsai Nostradamus. Új Forrás, 1999/2. 25—33.
 • Tőzsér Árpád: Halottaink. Napló. In: Uő: A nem létező tárgy tanulmányozása. Kalligram Kiadó, Pozsony, 1999. 69—81.
 • Ablonczy László: A fenyegetés. In: Uő: Megélt színház. Püski Kiadó, Budapest, 1998, 271—274.
 • Gutai István: Páskándi Géza: Begyűjtött vallomásaim. Somogy, 1998/4. 448—450.
 • Szakolczay Lajos: Páskándi Géza, az önéletrajzíró. Tiszatáj, 1998/10. 71—74.
 • Szász László: Kétféle írószerep. In: Uő: A műhely hiánya. Irodalomtörténeti esszék. Arany János Társaság, Nagykőrös, 1998. 119—212.
 • Székelyhidi Ágoston: Páskándi, a nemzetpolitikus. Erdélyi Tükör, 1998/2. 1—2.
 • Vilcsek Béla: Gyötörjük magunkat(!) In: Uő: A mesterség dicsérete. Értelmezések, 1993—1998. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. 43—46.
 • Borcsa János: Az ideák poézise. In: Uő: Szövegszigettenger. Glosszák, kritikák, tanulmányok. Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 1997. 18—21.
 • Láng Gusztáv: Páskándi Géza első három verseskönyve. Életünk, 1997/1. 141—151., Korunk, 1996/12. 86—95.
 • Szász László: Értékteremtő erkölcs. Értelmezési kísérlet Páskándi Géza drámaírói munkásságához. Kortárs, 1997/2. 63—80.
 • Balogh Piroska: Árpád-házi triptichon medvebőrben. Életünk, 1996/5. 498—502.
 • Cs. Nagy Ibolya: Mindenki „vándor”, mindenki „vendég”. Hitel, 1996/4. 107—112.
 • Németh Péter: „László szent király”. Partium, 1996. dec. 5—10.
 • P. Müller Péter: A drámai szereplőteremtés sajátosságai Örkénytől Nádasig. Alföld, 1996/11. 61—72.
 • Szakonyi Károly: Páskándi Géza síremléke. Hitel, 1996/7. 7—8.
 • Beke György: Páskándi Géza erdélyisége. Magyarország, 1995/22. 25.
 • Dávid Gyula: Fájdalmas búcsú Páskándi Gézától. Nekrológ. Helikon, 1995/12. 5., Tiszatáj, 1995/8. 95—96.
 • Döbrentei Kornél: Vannak halálok, melyek kifosztanak. Búcsú Páskándi Gézától. Hitel, 1995/7. 30.
 • K. Jakab Antal: A líra elrabolja a lírikust. Páskándi Géza emlékezete. Magyar Napló, 1995/7. 23.
 • K. Jakab Antal: Meghaltál, megöregedtünk. Helikon, 1995/14. 3.
 • K. Jakab Antal: Oidipusz ágya. In: Uő: Átmenetek. Felsőmagyarországi Kiadó, Miskolc, 1995. 36—41.
 • Nagy Olga: Kései vallomás. Életünk, 1995/11. 1000—1003.
 • Osztovits: Meghalt Páskándi Géza. Nekrológ. Magyar Nemzet, 1995. máj. 26. 18.
 • Pomogáts Béla: Ideák poézise. Páskándi Géza erdélyi éveinek költészetéről. Új Horizont, 1995/4—5. 54—60.
 • Zalán Tibor: Páskándi Gézától búcsúzunk. Nekrológ. Szivárvány, 1995/3. 158.
 • Kabdebó Lóránt: Páskándi Géza. In: Uő: Sorsfordító pillanatok. Felsőmagyarországi Kiadó, Miskolc, 1993. 235—246.
 • Nagy Pál: Régi, forró viták nyomában. Életünk, 1991/6. 535—542.
 • Bogdán László: Erdélyi apokalipszis. 1. A Hét, 1990/20. 7.
 • Bogdán László: Erdélyi apokalipszis. 2. A Hét, 1990/2l. 6.
 • Kovács Dezső: Vendégség. In: Száz híres színdarab. Szerk. Koltai Tamás és Takács István. Népszava, Budapest, 1989. 2. köt. 171—178.
 • Lipcsey Ildikó: Erdélyi olvasónapló. Forrás, 1989/1. 74—77.
 • Ézsiás Erzsébet: Páskándi Géza. In: Uő: Mai magyar dráma. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1986. 183—193.
 • Kiss Ferenc: Páskándi Géza három könyve. In: Uő: Interferenciák. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1984. 302—307.
 • Pályi András: Erdélyi triptichon. Kritika, 1984/11. 25—26.
 • Szakolczay Lajos: A történelem fintora. In: Uő: Dunának, Oltnak. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1984. 213—219.
 • Szakolczay Lajos: Logika és humánum. In: Uő: Dunának, Oltnak. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1984. 220—232.
 • Alföldy Jenő: A papírrepülő lokátorozása. Élet és Irodalom, 1977/10. 11. In: Uő: Élménybeszámoló. Költők a hetvenes években. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1983, 317—321.
 • Tarján Tamás: Rabszurdoid. In: Uő: Kortársi dráma : Arcképek, pályaképek. Magvető, Budapest, 1983. 159—178.
 • Tarján Tamás: Rabszurdoid avagy a teljesség áhítása, Napjaink 1981/4. 26—28.
 • Kabdebó Lóránt: Ciklus és torzó. In: Uő: Versek között. Magvető, Budapest, 1980. 445—448.
 • Kántor Lajos: A kritériumok lázadása. Páskándi Géza színháza. In: Uő: Korunk: avantgarde és népiség. Magvető, Budapest, 1980. 471—483.
 • Nádor Tamás: Páskándi Géza. In: Uő: 33 x 10. Interjúk és vallomások az ifjúságról és az irodalomról. Kozmosz, Budapest, 1980. 397—407.
 • F. Komáromi Gabriella: Az „idő tudása” mint tragikus vétség. Literatura, 1979/1. 98—102.
 • Csengey Dénes: Erdélyi triptichon. In: Uő: A kétségbeesés méltósága. Magvető, Budapest, 1988. 235—241.
 • Zalabai Zsigmond: Dunatáji parabola. Tiszatáj, 1977/10. 39—44.
 • Cs. Nagy Ibolya: Páskándi Géza újabb drámáiról. Alföld, 1976/7. 68—70.
 • Márkus Béla: Íme, a viszonylagosság! Tiszatáj, 1976/9. 85—88.
 • Simon Zoltán: Páskándi színpada. In: Uő: Változó világ, változó irodalom. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1976. 168—177.
 • Bata Imre: Páskándi Géza színművei. Kritika, 1974/8. 25—26.
 • Rigó Béla: Páskándi Géza két könyvéről. Kortárs, 1974/11. 1834—1836.
 • Szakolczay Lajos: A novellista Páskándi. Tiszatáj, 1974/12. 81—87.
 • Tordai Zádor: Az eb és a Hold párbeszédei. Páskándi Géza színpadán. In: Uő: Közösséges emberi dolgok. Magvető, Budapest, 1974. 82—154.
 • Váncsa István: „Az utolsó ember egy sonkában van”. Új Írás, 1974/9. 124—125.
 • Almási Miklós: Vendégség. Kritika, 1973/8. 24.
 • Szepesi Attila: P. G. mester színháza. Új Írás, 1973/9. 127—128.
 • K. Jakab Antal: Anyanyelvén szól hozzánk a líra. In: Uő: A névmás éjszakája. Irodalomkritikai kísérletek. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1972. 9—15., Uő: Átmenetek. Felsőmagyarországi Kiadó, Miskolc, 1995. 11—14.
 • Pomogáts Béla: Páskándi Géza versei. Tiszatáj, 1972/10. 49—54.
 • Szentmihályi Szabó Péter: „Vendégségben” az unitáriusoknál. Forrás, 1972/5. 87—88.